Aplinkos apsaugos vadybos sistemos

ISO 14001:2004 standartas tinka įmonėms, norinčioms įdiegti ir gerinti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, parodyti suinteresuotoms šalims, kad įmonė laikosi aplinkos apsaugos politikos.

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą. Vadybos sistemas diegia konsultantas Romualdas Plytnikas.

ISO 14000 standartų diegimas

Nauda

  • Patvirtinimas, kad įmonės aplinkos apsaugos vadybos sistemų srityje įgyja tuos pačius privalumus, kaip ir kitų šalių įmonės, besilaikančios ES ir tarptautinių aplinkosaugos standartų.
  • Tinkamiausia priemonė patenkinti privalomuosius teisės aktų reikalavimus, sistemingai valdyti įmonės daromą poveikį aplinkai ir mažinti jai daromą žalą.

Diegimas ir sertifikavimas

1. Įmonės aplinkos apsaugos politikos suformulavimas. Politikoje turi būti įsipareigojama tenkinti galiojančius privalomuosius reikalavimus, užkirsti kelią taršai ir įgyvendinti nuolatinio įmonės veiklos tobulinimo principą. Tai iš tiesų labai rimti įsipareigojimai, kurių įgyvendinimui ir būtina sukurti ir naudoti atitinkamą vadybos priemonę – aplinkos apsaugos vadybos sistemą.

2. Planavimas. Įmonė turi nustatyti ir periodiškai peržiūrėti jos įtakos sferoje esančius taip vadinamus aplinkos apsaugos veiksnius, t.y. veiklos, gaminių ar paslaugų elementus, kurie gali daryti neigiamą poveikį aplinkai. Tam reikia aplinkos apsaugos požiūriu įvertinti visą įmonės veiklą ir teritoriją, naudojamas medžiagas, technologinius procesus, susidarančias atliekas.

3. Aplinkos apsaugos vadybos sistemos įgyvendinimas. Įmonėje turi būti sukurta ir įdiegta struktūra, kuri būtų pajėgi efektyviai valdyti aplinkos apsaugos priemones. Tam turi skirti pakankami žmogiškieji, techniniai ir finansiniai ištekliai.

Nustačius svarbiausius poveikio aplinkai veiksnius, su jais susijusi veikla turi būti planuojama ir vykdoma aiškiai apibrėžtomis sąlygomis. Tai reiškia, kad visos procedūros, nustatančios procesų, susijusių su minėtais veiksniais, parametrus ar susijusios su tiekėjų ir subrangovų teikiamais gaminiais ir paslaugomis privalo būti aiškiai įformintos atitinkamais dokumentais.

Įmonė turi įvertinti ekologinių avarijų ir kritinių situacijų atsiradimo tikimybę bei pasiruošti užkirsti kelią arba sumažinti su tuo susijusį poveikį aplinkai. Turi būti paruoštos, palaikomos ir peržiūrimos bei periodiškai išbandomos atitinkamos parengties avarijoms procedūros.

4. Tikrinimas ir koregavimas. Įmonė turi nustatyti reguliarias procesų ir veiklos, kuri gali daryti žymų neigiamą poveikį aplinkai, stebėjimo, matavimo ir duomenų fiksavimo procedūras. Kartu turi būti vykdomas reguliarus aplinkos apsaugos rodiklių ir atitinkamų privalomųjų reikalavimų atitikties monitoringas, t.y. pati įmonė turi stebėti, ar nenukrypsta nuo valstybės reglamentuojamų su aplinkos apsauga susijusių normatyvų. Be šių veiksmų, įmonė pati periodiškai turi pasitikrinti (t.y. atlikti vidaus auditą), ar aplinkos apsaugos vadybos sistema įdiegta ir veikia taip kaip numatyta, ar atitinka standarto reikalavimus. Taip pat turi būti numatytos su aplinkos apsauga ir su AAVS susijusių įvykių bei neatitikčių (įvykusių ir galimų) procedūros

5. Sistemos veikimo analizė. Tokią analizę, remiantis sukaupta informacija, periodiškai turi atlikti įmonės vadovybė. Informacija apie aplinkos apsaugos vadybos sistemos veikimą ir aplinkos apsaugos rodiklių atitiktį turi būti renkama ir laikoma pagal nustatytą tvarką, kad, esant reikalui, ja būtų galima pasinaudoti. Remiantis atlikta analize ir siekiant didesnio aplinkos apsaugos vadybos sistemos efektyvumo priimami sprendimai dėl įmonės aplinkos apsaugos politikos, jos pokyčių.

Susisiekite su mumis, kad išsiaiškintume Jūsų įmonės poreikius ir pateiktume bendradarbiavimo pasiūlymą. Vadybos sistemas diegia konsultantas Romualdas Plytnikas.

Taip pat galite daugiau sužinoti apie kitas mūsų diegiamas vadybos sistemas:

Comments are closed.